Association

Service d'Incendie de la Commune de Bourscheid

Wéi Dir sécher scho wësst, hunn d’Pompjeescorps’ren aus der Gemeng Buurschent fusionnéiert. Dat heescht, datt mir elo just nach ee Comité hunn an aus véier Sektiounen bestinn: Buurschent, Kehmen-Scheedel, Schlënnermanescht a Welschent.

Duerch d’Fusioun ass et méiglech, eis besser op eis Aufgabe virzebereeden an op der Plaz mi efficace ze schaffen. Desweideren stellt d’Fusioun ee Virdeel duer wat eng optimal Materialbeschafung a Verhandelunge mat den Autoritéiten ugeet.

D’Infrastrukture vun den eenzelne Sektioune bleiwe bestoen; doduerch si mir nach ëmmer grad esou no bei Iech a wärte séier bei engem Asaz op der Plaz sin.

An eisem grousse Corps gëtt och vill Wärt op d’Jugendpompjeeën geluegt. Do wëlle mir Kanner vun 8 Joer un a komerodschaftlecher a spillerecher Atmosphär fir d’Engagement bei de Pompjeeën begeeschteren. Si léieren nieft dem Ëmgang mam Pompjeesmaterial verantwortungsbewosst Handelen an dat richtegt Verhale vis-à-vis vu Geforen.

Wann Dir oder Äer Kanner interesséiert sidd, Äere Matbierger an Nout ze hëllefen, Feier ze läschen, 1. Hëllef ze leeschten an dofir eisem Pompjeescorps bäizetrieden, da meelt Eech w.e.gl. bei eisem Kommandant, dem Här Frauenberg Charel ënnert der Nummer 81 63 89.

De Comité setzt sech folgendermoossen zesummen:

Kommandant FRAUENBERG Charel (Welscheid) Tel: 81 63 89
Stellv.Kommandant GILLEN Serge (Kehmen) Tel: 99 03 11
Sekretärin AGNES Lynn (Schlindermanderscheid)  
Keessier LUDIVIG Tom (Bourscheid)  
Jugendleeder KOOB Gerry  
Gerätewart FRAUENBERG Jemp  
Memberen AGNES Nicole; MACHADO Cristano; GARY Jos  

Mat frëndleche Gréiss,

Äer Pompjeeën aus der Gemeng Buurschent