Dernière modification : 24 mars 2020 à 14:00

Associations de jeunes

Nordstadjugend

Dépliant

D'Nordstadjugend stellt sech vir (--> Informatiounen).

 -----------------------------------------------------------------------------------

Hausaufgaben fäerdeg?

Du kanns net eraus?

Lies aver sécher gëtt dir langweileg?

--> Nordstadjugend (Probéier dat hei mol!)

-----------------------------------------------------------------------------------


 

Jeunesse Bourscheid

Monsieur KREMER Pit
1, Burewee
L-9140 BOURSCHEID

Jongen a Meedercher Lëpschent

Madame Lynn Meier

27, Tunnelstrooss

L-9164 Lipperscheid

Non
Non