Actualité

Distribution masques

​La commune de Bourscheid distribuera des masques protecteurs les lundi 25 mai 2020 de 12h00 à 18h30 et samedi 30 mai 2020 de 08h00 à 14h00 à l'atelier communal 5 Scheedelerstrooss, Kehmen.

D'Gemeng Buurschent verdeelt Schutzmasken Méindeg, den 25. Mee 2020 vun 12h00 bis 18h30 a Samsdeg, den 30. Mee 2020 vun 08h00 bis 14h00 beim Gemengenatelier 5 Scheedelerstrooss, Kehmen.

Détails